2
tong dai
Ten mien
Lok domain
Quản lý bình luận sẽ liệt kê các bình luận của tất cả các module khác trong hệ thống nukeviet cho phép module bình luận được hoạt động..
Lên phía trên
Quản lý bình luận
Câu hỏi:
Quản lý bình luận
Trả lời:

Quản lý bình luận sẽ liệt kê các bình luận của tất cả các module khác trong hệ thống nukeviet cho phép module bình luận được hoạt động.

Khu vực 1: Tìm kiếm nội dung bình luận

Khu vực 2: Danh sách các bình luận mới nhất lên trên cùng. Duyệt, sửa, xóa từng bình luận ở khu vực chức năng của khu vực 2

Khu vực 3: Tùy chọn chọn tất cả các bình luận hoặc bỏ tích chọn

Khu vực 4: Bật tắt xóa theo tùy chọn của khu vực 3

Chat Zalo Chat Facebook Liên hệ ngay: 0903.177.877